Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Użyczanie komputerów
Użyczanie komputerów

 
Regulamin użyczenia szkolnych komputerów/laptopów dla uczniów
 
1.
 W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) Zespół Szkół w Grabkowie (zwana dalej Zespołem) udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne komputery/laptopy .
2.
 Możliwość użyczenia komputerów/laptopów posiada uczeń uczęszczający do klasy I - VIII i nie posiadający komputera domowego lub posiadający komputer, który nie jest w stanie spełnić swojej funkcji w przypadku pracy zdalnej (zwany dalej Uczniem).
3.
Użyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora Szkoły na okres uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczynając od 25 marca 2020 r.
4.
Szkoła dysponuje niewielką ilością sprzętu, dlatego o możliwości jego użyczenia decyduje kolejność zgłoszeń.
5.
Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku.
6.
Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego
upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej
dokumentacji.
7.
Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie niepogorszonym do Dyrektora lub osoby upoważnionej. Rodzic nie ponosi odpowiedzialności za zużycie komputera będące następstwem prawidłowego używania.
 
 
 
8.
Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania komputera przez ucznia w okresie użyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
9.
Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
10.
W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
11.
Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
12.
Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu użyczenia.
13.
Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie zakończenia prowadzenia edukacji na odległość lub w dacie wskazanej przez dyrektora.
14.
Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
15.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
16.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.
 
                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół w Grabkowie
                                                                                                                          Anna Kłódka