Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji dzieci do

Przedszkola Publicznego w Grabkowie

na rok szkolny 2015/2016

 

§ 1

Podstawa  prawna

 • Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20lutego 2004r. w  sprawie warunków

 i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.);
 • Statut  Przedszkola Publicznego w Grabkowie.

 § 2

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w  wieku 3-4 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie.
 2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą  należy pobrać w placówce lub ze  strony  internetowej placówki, wypełnić i  zwrócić w przedszkolu.
 3. Nabór prowadzi się   zgodnie  z  poniższym  harmonogramem:
  • od 1  do 31 marca - wydawanie i przyjmowanie  kart  zgłoszenia do przedszkola;
  • do 16 kwietnia - rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 16 kwietnia do godziny 14.00 - wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz  listy rezerwowej;
  • Do 30 kwietnia - składanie odwołań do Dyrektora Przedszkola Publicznego w Grabkowie.
 4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba  miejsc w  przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola Publicznego w Grabkowie.
 5. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w   przedszkolu, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Grabkowie  powołuje komisję kwalifikacyjną, w skład której  wchodzą:
  • Dyrektor Przedszkola Publicznego w Grabkowie  -przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
  • jeden  przedstawiciel rady rodziców,
  • jeden przedstawiciel rady pedagogicznej;
 6. Komisja kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się  kryteriami określonymi w prawie  oświatowym:

do przedszkola w pierwszej  kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących,

 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do  samodzielnej  egzystencji;
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

oraz innymi  niżej wymienionymi kryteriami:

 • dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim  roku szkolnym  oraz  ich  rodzeństwo;
 • dzieci obojga rodziców pracujących;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych.

§ 3

Komisja kwalifikacyjna  może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową   opłatą za  przedszkole   oraz  dezorganizowali  pracę placówki w poprzednich latach  poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodnie z dziennym,  rozkładem dnia 

w przedszkolu.

§ 4

Tryb  postępowania  komisji kwalifikacyjnej:

 • posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez Przewodniczącego
 • komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi w §2pkt6 niniejszego regulaminu
 • w sprawach spornych decydujący  głos ma  przewodniczący
 • komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych.

§ 5

 

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne  odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół w Grabkowie  w terminie do 30 kwietnia 2013r.
 2. Dyrektor  rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym   rodzicom pisemną  odpowiedź z uzasadnieniem w terminie  14 dni od dnia złożenia  odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 6

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola Publicznego

 w Grabkowie,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  regulaminie.

§ 7

 1. Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie  internetowej przedszkola.

Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 1 marca 2013 roku