Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Sposoby realizacji zadań
 
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
 
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:
  • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • materiałów opracowanych przez nauczycieli;
  • materiałów opracowanych przez wydawnictwa oświatowe;
  • materiały opracowane przez inne podmioty działające na rzecz oświaty.
Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 
Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.
Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.
Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w sposób ustalony przez szkołę.
Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:
- poczta e-mail,
- sms,
- telefonicznie.
 
Zapraszam również do kontaktu mailowego zsgrabkowo@onet.eu oraz telefonicznego: 884 803 733.
Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.
 
Anna Kłódka
Dyrektor Zespołu Szkół