Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Formy i metody kształcenia
 
Podstawa Prawna:
Ustawa Prawo Oświatowe art. 30c
Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod                   i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem: 
  1. materiałów i funkcjonalności udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania platformy edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl, 
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  5. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  6. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  7. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
Wszelkie informacje szczegółowe będą przekazane Państwu i Wam Drodzy Uczniowie systematycznie, po ustaleniach z nauczycielami, poprzez e-mail i stronę internetową Zespołu.
 
                                                                                                                      Anna Kłódka