Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Organizacja kształcenia
 
Podstawa prawna:
Ustawa Prawo Oświatowe art. 30c
Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Szanowni Rodzice,
informuję, że od dnia 25 marca 2020 r.  organizacja kształcenia odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innych sposobach realizacji tych zadań.
W najbliższym czasie zostanie Państwu przekazana informacja na temat:
  1. sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
  2. sposobu uwzględnienia potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
  3. form współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami;
  4. ustalonego, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 
Ustalony zostanie, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
Jednocześnie zapewniam, że każdy uczeń i rodzic będzie miał możliwość konsultacji
z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
O formie i terminach tych konsultacji poinformujemy Państwa po ustaleniach w tym zakresie.